Виконання наукових тем

На кафедрі проводяться дослідження за двома державними науково-дослідними темами:

«Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»

Протягом року за цим напрямом колективом кафедри було видано том 2 навчального посібника  із грифом Міністерства освіти і науки України під назвою «Основи метрології і вимірювальної техніки» в який  увійшли наукові здобутки за вказаною НДР, а також теоретичні матеріали, які стосуються створення засад впровадження ординальних шкал для вимірювання і оцінювання якості складних об`єктів. За вказаним науковим напрямом було надруковано 7 статей у зарубіжних і фахових виданнях, які входять до науково-метричних баз даних, зроблено 15 доповідей на зарубіжних, міжнародних та  всеукраїнських науково-практичних конференціях за якими опубліковано тези доповідей. Отримано 2 патенти на корисну модель. Також виконано впровадження у навчальний процес кафедри.

«Імітаційне моделювання вимірювальних алгоритмів зі складною внутрішньою структурою, які використовуються в традиційних задачах цифрової обробки сигналів»

Багато уваги приділялось створенню програмно-апаратних віртуальних вимірювальних засобів на основі новітніх інформаційних технологій корпорації National  Instruments, які дозволяють реалізувати авторські розробки алгоритмів опрацювання складних сигналів, які притаманні, наприклад, пристроям вимірювання параметрів вібрації за допомогою потужного сучасного математичного апарату сучасних ПК. За вказаним напрямом ведеться робота у співробітництві із підрозділом Національної академії наук – Інститутом електродинаміки з питань удосконалення лазерних далекомірів. Також співробітниками кафедри вказана технологія  застосована для синтезу віртуальних пристроїв опрацювання діагностичних сигналів медичних приладів. За цим напрямом надруковано 4 статті у виданнях, які входять до наукометричних баз даних, зроблено 19  доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, за якими опубліковано тези доповідей. Отримано 5 свідоцтв авторського права на твір.

«Система метрологічного забезпечення агромоніторингу»

Реалізація трьохрівневого агромоніторингу дозволяє виконувати: вимірювання параметрів агроресурсного забезпечення; виконання аналізу результатів цього  вимірювання та прогноз можливих результатів виробничої діяльності із розробкою рекомендацій щодо підвищення якості та ефективності виробництва сільськогосподарчих культур. За напрямом з вирішення питань моніторингу агроресурсного стану та інформаційно-метрологічного  забезпечення реалізації технологічних  процесів в сільськогосподарському виробництві  колектив співробітників приймає участь в реалізації міжнародної програми «МАРС» сумісно із науковцями з УкрНДІ ПВТ, Інституту агроекології та природокористування Національної академії аграрних наук та НДІ «Агробіотех». За цим напрямом надруковано 6 статей у фахових вітчизняних виданнях, зроблено 7 доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, за якими опубліковано тези доповідей.