Мокійчук Валентин Михайлович

МокійчукАвтор більше 50 наукових праць, 6 авторських свідоцтв, 16 дистанційних курсів з дисциплін «Вимірювальні прилади», «Системи розпізнавання образів», «Інтелектуальні засоби вимірювальної техніки», співавтор дистанційного курсу «Мікроконтролери (лабораторні роботи)». Основними напрямами наукової роботи є розробка та дослідження засобів вимірювання параметрів електромагнітних полів; швидкості швидко летючих тіл; температур та теплових потоків; концентрації озону; витрат газу; керованих кодом мір опору; віртуальних лабораторних стендів і приладів для дистанційних курсів. Приймав участь у виконанні більше 14 держбюджетних та госпдоговірних тем, що виконувались на кафедрі інформаційно-вимірювальної техніки, в 3-х з них у якості відповідального виконавця. На кафедрі інформаційно-вимірювальної техніки викладає дисципліни: освітнього рівня бакалавр – «Вимірювальні прилади»; освітнього рівня магістр та спеціаліст – «Системи розпізнавання образів» та «Інтелектуальні засоби вимірювальної техніки»; проводить підготовку студентів до захисту дипломних проектів (робіт) бакалаврів та спеціалістів, магістерських дисертацій.

why do ed pills stop working power vigor me male enhancement gummies keoni cbd gummies sex top rated male enhancement pills iron maxxx male enhancement reviews cbd oil male enhancement pills nb CBD gummies for ed big boy male enhancement pills what do male sex pills do vitamins that helps erectile dysfunction fluent cbd gummies anxiety and cbd how much are biolife cbd gummies cliff richard cbd gummies where can i get cbd for pain relief wana brands thc gummies 4front thc gummies cbd product manufacturers usa cbd gummies brooklyn ny cbd please product list age for use of cbd products oregon how do you make edible cbd gummy bears can you take weight loss pills while fasting fatty liver weight loss supplements best weight loss supplement fat burner bpi weight loss pills capsicum pure weight loss supplement smooth kicken keto gummies top dietary supplements for weight loss ketogenic keto acv gummies new life weight loss pills what natural supplements can help with weight loss svelte pills for weight loss mach5 acv keto gummies weight loss pills effectiveness weight loss pills that don t raise blood pressure gnc best weight loss pills 2024 weight loss supplement continues xtreme fit xtreme fit keto acv gummies reviews what are the best and safest weight loss pills