Виконання наукових тем

На кафедрі проводяться дослідження за двома державними науково-дослідними темами:

«Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»

Протягом року за цим напрямом колективом кафедри було видано том 2 навчального посібника  із грифом Міністерства освіти і науки України під назвою «Основи метрології і вимірювальної техніки» в який  увійшли наукові здобутки за вказаною НДР, а також теоретичні матеріали, які стосуються створення засад впровадження ординальних шкал для вимірювання і оцінювання якості складних об`єктів. За вказаним науковим напрямом було надруковано 7 статей у зарубіжних і фахових виданнях, які входять до науково-метричних баз даних, зроблено 15 доповідей на зарубіжних, міжнародних та  всеукраїнських науково-практичних конференціях за якими опубліковано тези доповідей. Отримано 2 патенти на корисну модель. Також виконано впровадження у навчальний процес кафедри.

«Імітаційне моделювання вимірювальних алгоритмів зі складною внутрішньою структурою, які використовуються в традиційних задачах цифрової обробки сигналів»

Багато уваги приділялось створенню програмно-апаратних віртуальних вимірювальних засобів на основі новітніх інформаційних технологій корпорації National  Instruments, які дозволяють реалізувати авторські розробки алгоритмів опрацювання складних сигналів, які притаманні, наприклад, пристроям вимірювання параметрів вібрації за допомогою потужного сучасного математичного апарату сучасних ПК. За вказаним напрямом ведеться робота у співробітництві із підрозділом Національної академії наук – Інститутом електродинаміки з питань удосконалення лазерних далекомірів. Також співробітниками кафедри вказана технологія  застосована для синтезу віртуальних пристроїв опрацювання діагностичних сигналів медичних приладів. За цим напрямом надруковано 4 статті у виданнях, які входять до наукометричних баз даних, зроблено 19  доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, за якими опубліковано тези доповідей. Отримано 5 свідоцтв авторського права на твір.

«Система метрологічного забезпечення агромоніторингу»

Реалізація трьохрівневого агромоніторингу дозволяє виконувати: вимірювання параметрів агроресурсного забезпечення; виконання аналізу результатів цього  вимірювання та прогноз можливих результатів виробничої діяльності із розробкою рекомендацій щодо підвищення якості та ефективності виробництва сільськогосподарчих культур. За напрямом з вирішення питань моніторингу агроресурсного стану та інформаційно-метрологічного  забезпечення реалізації технологічних  процесів в сільськогосподарському виробництві  колектив співробітників приймає участь в реалізації міжнародної програми «МАРС» сумісно із науковцями з УкрНДІ ПВТ, Інституту агроекології та природокористування Національної академії аграрних наук та НДІ «Агробіотех». За цим напрямом надруковано 6 статей у фахових вітчизняних виданнях, зроблено 7 доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, за якими опубліковано тези доповідей.

black rhino sex pills happy king male enhancement pills are there any over the counter ed pills what pills are best for erectile dysfunction dr oz granite male enhancement pills enlarge penis pills new fda approved erectile dysfunction drugs fck power male enhancement unprotected sex on white pills how can i cure erectile dysfunction bio science male enhancement gummies what dollar store vitamins help sex drive thc gummies for sexual arousal male enhancement products credit card processor male enhancement length and girth condor cbd gummies for sex how to use cbd gummies is cbd ood for anxiety cbd gummies for children cbd gummies 30mg each thc gummies for arousal kevin costner green ape cbd gummies 800mg thc gummies cbd gummies and sertraline shopify for cbd products good cbd for sleep fibromyalgia pain chart cbd cbd hemp gummies for anxiety dietary supplement for energy and weight loss acv for keto health gummies stores the best healthy pills for weight loss weight loss pills apple cider vinegar are keto acv gummies safe for seniors pfizer new weight loss pill oregano oil supplements and weight loss how does alli weight loss pills work keto friendly acv gummies brown fat weight loss pill yasmin pill and weight loss weight loss weight loss pill ethernal